XV Workshop on High Energy Spin Physics

DSPIN-13 Dubna, Russia, October 8-12, 2013

Video records

DayReportsPlayFiles
Oct 8 Lednicky (opening) Krisch Tanida Rinkevicius Bressan
Bradamante Nunes Ivanov Sandacz Sznajder
Goloskokov du Fresne Chen Gorbunov Andreev
camera
screen
dual-V
dual-H
go to
Directory
Oct 9 Xu Barish Kistenev Artru Soffer Kotlorz Denisov
Nowak Deka Hehl Obukhov Silenko Burinskii
camera
screen
dual-V
dual-H
go to
Directory
Oct 10 Nurushev Schoenning Nikolaev Shevchenko Larin
Zavada Peng Kovalenko Kondratenko M. Kondratenko A.
Filatov Mescheryakov Guskov Akhunzyanov Shimanskiy
Sharov Savin
camera
screen
dual-V
dual-H
go to
Directory
Oct 11 Tsytrinov Cherednikov Selyugin Abdolghafari Arbabifar
Artru Perdrisat Punjabi Anikin Christova Khandramai
Solovtsova Mikhailov Stefanis Oganesian Teryaev Pimikov
Shirkov
camera
screen
dual-V
dual-H
go to
Directory
Oct 12 Fang Hoskins Ladygin Strokovsky Uzikov Ozerianska
Zakharov Sidorov Abramov Filip Gerasimov Zykunov
Soffer (closing)
camera
screen
dual-V
dual-H
go to
Directory

Conference Home page   Program in PDF

Remarks:
"camera" - play video recorded by camera
"screen" - play video captured from screen (presentation)
"dual-V" - play both videos synchronously - Vertical layout
"dual-H" - play both videos synchronously - Horizontal, resizable